Quay trở lại chi tiết bài báo Study analgesic effects of basil extracts (Ocimum basilicum L.) on mice Tải xuống Tải xuống PDF