[1]
Nguyễn, T.M.T., Nguyễn, T.L. và Trần, T.D. 2023. Nghiên cứu độc tính của dịch chiết húng quế (Ocimum Basilicum L.) đến điện tâm đồ ở thỏ thực nghiệm. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 49, 2 (tháng 5 2023), 8-13. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.22.