[1]
Trần, T.D.T., Đậu, X.C., Nguyễn, T.N., Lê, T.T. và Hoàng, T.T. 2023. Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng lên các chỉ số huyết học của Liên ngân SK trên thực nghiệm . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 51, 4 (tháng 7 2023), 1-7. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.223.