[1]
Nam, M. và Đoàn, Q.H. 2023. Đánh giá nguồn lực và cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 51, 4 (tháng 7 2023), 48-53. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.230.