[1]
Nguyen, T.M.T., Nguyen, T.L. và Pham, T.V.A. 2023. Study analgesic effects of basil extracts (Ocimum basilicum L.) on mice. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 51, 4 (tháng 7 2023), 75-80. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.235.