[1]
Tạ, T.N., Đoàn, Q.H. và Nguyễn, Đình D. 2023. Nghiên cứu tác dụng tăng lưu lượng máu não của cao lỏng bổ dương hoàn ngũ thang gia vị trên thực nghiệm. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 53, 6 (tháng 10 2023), 41-46. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.255.