[1]
Nguyễn, L.H., Nguyễn, D.T. và Nguyễn, H.N. 2023. Đánh giá ảnh hưởng của viên nang ĐTB lên các chỉ số sinh hóa và mô bệnh học của động vật thực nghiệm. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 53, 6 (tháng 10 2023), 47-52. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.256.