[1]
Nông, D. Đông, Trần, T.M.T. và Trần, Q.M. 2023. Thực trạng nguồn nhân lực và khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của người bệnh tại trạm y tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 49, 2 (tháng 5 2023), 45-49. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.27.