[1]
Trần, T.H.N. và Nguyễn, V.Q. 2023. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của nhà thuốc tại một số quận trên địa bàn Hà Nội năm 2021. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 49, 2 (tháng 5 2023), 72-80. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.31.