(1)
Nguyễn, T. M. T.; Nguyễn, T. L.; Trần, T. D. Nghiên cứu độc tính của dịch chiết Húng Quế (Ocimum Basilicum L.) đến điện tâm đồ ở thỏ thực nghiệm. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 49, 8-13.