(1)
Trần, T. D. T.; Đậu, X. C.; Nguyễn, T. N.; Lê, T. T.; Hoàng, T. T. . Nghiên cứu độc tính cấp Và ảnh hưởng Lên các chỉ số huyết học của Liên ngân SK Trên thực nghiệm . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 51, 1-7.