(1)
Nguyễn, M. H.; Trần, T. T. V.; Phan, V. L.; Đỗ, M. S.; Lê, N. H. Đánh Giá kết Quả hỗ trợ điều trị bệnh Gút của bài thuốc “Chỉ thống Như thần thang”. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 49, 14-20.