(1)
Nguyễn, T. D.; Nguyễn, T. T. H.; Vũ, N.; Nguyễn, H. N. Nghiên cứu tác dụng chống loét Dạ dày của Cốm Tan Sài hồ Sơ Can Trên thực nghiệm . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 51, 54-58.