(1)
Cao, H. H.; Đỗ, Q. H.; Trần, Đức H. Nghiên cứu độc tính cấp Và bán trường diễn của Viên Nang Trung hòa vị . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 51, 66-74.