(1)
Trần, T. M. T.; Hoàng, T. H. Nhu cầu sử dụng các phương pháp Y học cổ truyền Trong điều trị bệnh Lý Cơ xương khớp tại Gia đình của người bệnh ở quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 49, 29-37.