(1)
Nguyễn, L. H.; Nguyễn, D. T.; Nguyễn, H. N. Đánh Giá ảnh hưởng của Viên Nang ĐTB Lên các chỉ số Sinh hóa Và Mô bệnh học của động vật thực nghiệm. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 53, 47-52.