(1)
Nông, D. Đông; Trần, T. M. T.; Trần, Q. M. Thực trạng nguồn nhân lực Và khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền của người bệnh tại trạm Y Tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 49, 45-49.