1.
Nguyễn TMT, Nguyễn TL, Trần TD. Nghiên cứu độc tính của dịch chiết húng quế (Ocimum Basilicum L.) đến điện tâm đồ ở thỏ thực nghiệm. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;49(2):8-13. doi:10.60117/vjmap.v49i2.22