1.
Cao TT, Nguyễn VT, Trần QM. Đánh giá tác dụng điều trị đau cổ gáy cấp của bài thuốc Khương hoạt thắng thấp thang kết hợp siêu âm . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;51(4):21-26. doi:10.60117/vjmap.v51i4.226