1.
Nguyễn MH, Trần TTV, Phan VL, Đỗ MS, Lê NH. Đánh giá kết quả hỗ trợ điều trị bệnh Gút của bài thuốc “Chỉ thống như thần thang”. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;49(2):14-20. doi:10.60117/vjmap.v49i2.23