1.
Nam M, Đoàn QH. Đánh giá nguồn lực và cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;51(4):48-53. doi:10.60117/vjmap.v51i4.230