1.
Nguyễn TD, Nguyễn TTH, Vũ N, Nguyễn HN. Nghiên cứu tác dụng chống loét dạ dày của Cốm tan Sài hồ sơ can trên thực nghiệm . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;51(4):54-58. doi:10.60117/vjmap.v51i4.231