1.
Cao HH, Đỗ QH, Trần Đức H. Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang Trung hòa vị . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;51(4):66-74. doi:10.60117/vjmap.v51i4.233