1.
Trần TMT, Hoàng TH. Nhu cầu sử dụng các phương pháp Y học cổ truyền trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp tại gia đình của người bệnh ở quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;49(2):29-37. doi:10.60117/vjmap.v49i2.25