1.
Nguyễn QK, Lê TKD. Đánh giá kết quả của phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị đau thần kinh tọa. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;53(6):15-20. doi:10.60117/vjmap.v53i6.251