1.
Lý VN, Lê TTN, Đỗ VH, Nguyễn HN. Nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp, giảm tổn thương cầu thận của viên nang Bảo thận khang trên chuột cống trắng . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;53(6):34-40. doi:10.60117/vjmap.v53i6.254