1.
Lê TL, Nguyễn TC. Tác dụng chống viêm, giảm đau của Hoàng bá nam trên thực nghiệm. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;53(6):58-65. doi:10.60117/vjmap.v53i6.258