1.
Phạm TT, Nguyễn TVA, Tô LH, Phạm QS. Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang cứng dạ dày Tuệ Tĩnh trên mô hình thực nghiệm. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;53(6):26-33. doi:10.60117/vjmap.v53i6.261