1.
Nông D Đông, Trần TMT, Trần QM. Thực trạng nguồn nhân lực và khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của người bệnh tại trạm y tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;49(2):45-49. doi:10.60117/vjmap.v49i2.27