Nguyễn, T. M. T., Nguyễn, T. L., & Trần, T. D. (2023). Nghiên cứu độc tính của dịch chiết húng quế (Ocimum Basilicum L.) đến điện tâm đồ ở thỏ thực nghiệm. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), 8-13. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.22