Trần, T. D. T., Đậu, X. C., Nguyễn, T. N., Lê, T. T., & Hoàng, T. T. . (2023). Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng lên các chỉ số huyết học của Liên ngân SK trên thực nghiệm . Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), 1-7. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.223