Nam, M., & Đoàn, Q. H. (2023). Đánh giá nguồn lực và cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa . Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), 48-53. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.230