Cao, H. H., Đỗ, Q. H., & Trần, Đức H. (2023). Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang Trung hòa vị . Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), 66-74. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.233