Tạ, T. N., Đoàn, Q. H., & Nguyễn, Đình D. (2023). Nghiên cứu tác dụng tăng lưu lượng máu não của cao lỏng bổ dương hoàn ngũ thang gia vị trên thực nghiệm. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), 41-46. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.255