Nguyễn, L. H., Nguyễn, D. T., & Nguyễn, H. N. (2023). Đánh giá ảnh hưởng của viên nang ĐTB lên các chỉ số sinh hóa và mô bệnh học của động vật thực nghiệm. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), 47-52. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.256