Nông, D. Đông, Trần, T. M. T., & Trần, Q. M. (2023). Thực trạng nguồn nhân lực và khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của người bệnh tại trạm y tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), 45-49. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.27