Trần, T. H. N., & Nguyễn, V. Q. (2023). Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của nhà thuốc tại một số quận trên địa bàn Hà Nội năm 2021. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), 72-80. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.31