Nguyễn, Thị Minh Thu, Thị Loan Nguyễn, và Thanh Dương Trần. 2023. “Nghiên cứu độc tính của dịch chiết Húng Quế (Ocimum Basilicum L.) đến điện tâm đồ ở thỏ thực nghiệm”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49 (2):8-13. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.22.