Nguyễn, Minh Hà, Thị Thu Vân Trần, Văn Lọng Phan, Mạnh Sơn Đỗ, và Ngọc Hà Lê. 2023. “Đánh Giá kết Quả hỗ trợ điều trị bệnh Gút của bài thuốc ‘Chỉ thống Như thần thang’”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49 (2):14-20. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.23.