Nam, Mai, và Quang Huy Đoàn. 2023. “Đánh Giá nguồn lực Và Cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51 (4):48-53. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.230.