Cao, Hồng Hạnh, Quốc Hương Đỗ, và Đức Hữu Trần. 2023. “Nghiên cứu độc tính cấp Và bán trường diễn của Viên Nang Trung hòa vị ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51 (4):66-74. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.233.