Nguyen, Thi Minh Thu, Thi Loan Nguyen, và Thi Van Anh Pham. 2023. “Study Analgesic Effects of Basil Extracts (Ocimum Basilicum L.) on Mice”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51 (4):75-80. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.235.