Trần, Thị Minh Tâm, và Thị Hạnh Hoàng. 2023. “Nhu cầu sử dụng các phương pháp Y học cổ truyền Trong điều trị bệnh Lý Cơ xương khớp tại Gia đình của người bệnh ở quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49 (2):29-37. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.25.