Tạ, Thị Nga, Quang Huy Đoàn, và Đình Dũng Nguyễn. 2023. “Nghiên cứu tác dụng tăng lưu lượng máu não của Cao lỏng bổ dương hoàn Ngũ Thang Gia vị Trên thực nghiệm”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 53 (6):41-46. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.255.