Trần, Thị Hồng Nhung, và Văn Quân Nguyễn. 2023. “Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến Chi Phí Kinh Doanh của Nhà thuốc tại một số quận Trên địa bàn Hà Nội năm 2021”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49 (2):72-80. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.31.