Nguyễn, T. M. T., Nguyễn, T. L. và Trần, T. D. (2023) “Nghiên cứu độc tính của dịch chiết húng quế (Ocimum Basilicum L.) đến điện tâm đồ ở thỏ thực nghiệm”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), tr 8-13. doi: 10.60117/vjmap.v49i2.22.