Trần, T. D. T., Đậu, X. C., Nguyễn, T. N., Lê, T. T. và Hoàng, T. T. . (2023) “Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng lên các chỉ số huyết học của Liên ngân SK trên thực nghiệm ”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), tr 1-7. doi: 10.60117/vjmap.v51i4.223.