Nam, M. và Đoàn, Q. H. (2023) “Đánh giá nguồn lực và cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa ”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), tr 48-53. doi: 10.60117/vjmap.v51i4.230.