Nguyen, T. M. T., Nguyen, T. L. và Pham, T. V. A. (2023) “Study analgesic effects of basil extracts (Ocimum basilicum L.) on mice”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), tr 75-80. doi: 10.60117/vjmap.v51i4.235.