Trần, T. M. T. và Hoàng, T. H. (2023) “Nhu cầu sử dụng các phương pháp Y học cổ truyền trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp tại gia đình của người bệnh ở quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), tr 29-37. doi: 10.60117/vjmap.v49i2.25.